Vedtægter

§ 1       Foreningens navn er Tommerup lystfiskerforening. Foreningens hjemsted er Assens Kommune

§ 2       Foreningens formål er at fremme interessen for lystfiskeri, samt at varetage medlemmernes interesser, ved at være medvirkende til at fremskaffe de bedst mulige betingelser for at udøve fiskeri fra båd, sø og kyst, samt at afholde møder med studiekredse, foredragsaftener  etc.

§ 3       Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen.

§ 4       Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:

1.     Valg af dirigent.

2.     Formandens beretning.

3.     Kasserens aflæggelse af det reviderede regnskab og budget.

4.     Fastlæggelse af kontingent.

5.     Behandling af indkomne forslag.

6.     Valg af bestyrelse.

7.     Valg af revisor.

8.     Eventuelt.

Foreningens medlemmer har stemmeret når kontingent er betalt for indeværende år.  Familiemedlemskab tæller for en stemme.

§ 5       Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det overfor formanden, med angivelse af dato.

Indvarsling til en generalforsamling skal ske med 8 dages varsel, enten gennem mail, eller ved særskilt brev til medlem.  Hver medlem har pligt til selv at holde mail og adressedata opdateret i klubben.

Indvarslingen skal angive dagsordenen.

Alle afgørelser på en generalforsamling træffes ved simpel stemme-flertal.   Beslutninger om vedtægtsændringer og om foreningens opløsning, kræver dog, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest den 10. marts.

§ 6     På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på 5 medlemmer,samt en suppleant og 1 revisor samt 1 revisorsup-pleant for 2 år ad gangen.   Genvalg kan finde sted.

På hver generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer, første gang efter lodtrækning.

Revisor og revisorsuppleant vælges hvert andet år.

Bestyrelsen vælger sin formand og kasserer, og fordeler i øvrigt opgaverne mellem sig.

Beslutninger indenfor bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflertal.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når blot 3 medlemmer er tilstede.

I tilfælde af stemmelighed, gør formandens stemme udslaget.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede, føres en forhandlings-protokol, der efter hvert møde underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 7    Ved indmeldelse i foreningen accepterer medlem, at navn, adresse, tlf. nr., e-mail, fødselsdag og alder registreres i et medlemskartotek. Foreningen registrerer ingen personfølsomme data i relation til dit medlemskab.  Formålet med denne registrering er udelukkende til brug for kommunikation           mellem foreningen og medlemmet.

Foreningen må udsende forenings relaterede mails til medlemmet.

Foreningen forpligter sig til, ved din udmeldelse og på din anmodning, at slette alle oplysninger om dig.

Bestyrelsen kan nægte at optage et medlem, ligesom den kan ekskludere medlemmer, der modarbejder foreningens interesser, samt misligholder foreningens ejendom.

Bestyrelsens afgørelse kan indankes for en generalforsamling ved skriftlig anmodning herom til formanden af 1/5 af foreningens medlemmer.

§ 8     Regnskabsåret er kalenderåret.  Kontingentet skal være betalt inden udgangen af januar.

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

§ 9     Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for foreningens kontingent.

§ 10   Bestyrelsen laver et budget, som forelægges generalforsam-lingen hvert år.

§ 11   Ved foreningens ophør overgår alle aktiver til Vandpleje Fyn.

§ 12   Tegningsretten for foreningen kan kun udøves af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Foreningen opererer med en gradueret tegningsret.

Kassereren tegner foreningen for beløb op til kr. 2.500. Transaktioner over denne grænse skal godkendes af formanden og bestyrelsesmedlem.